logo Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ľubica

Nachádzate sa tu: Domov > Sviatosti > Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

 

Sviatosť birmovania zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, mazanie krizmou a modlitbu napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznaniu viery.

Ježiš prisľúbil apoštolom Ducha Svätého. Na desiaty deň po Nanebovstúpení sa tento prísľub vyplnil:


„Príchod Ducha Svätého. - Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli.
I zjavil sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“
(Sk 2, 1-4).

Na túto udalosť si spomíname aj v súčasnosti na Turíce. Odvtedy túto moc sprostredkovávali pokrsteným apoštoli a dnes nástupcovia apoštolov – biskupi, vkladaním rúk na pokrstených:

Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého (Sk 8, 14-17). A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. (Sk 19, 6-7)

Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, čoskoro sa ku vkladaniu rúk pridalo pomazanie vonným olejom (krizmou). Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, to znamená „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos – Pomazaný), ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10, 38). Obrad pomazania jestvuje až podnes na Východe aj na Západe. Preto sa táto sviatosť na Východe volá krizmácia, t.j. pomazanie krizmou a na Západe názov confirmatio (lat. slovo) čo znamená posilnenie a táto sviatosť potvrdzuje krst a posilňuje krstnú milosť.

V júni 2021 je naplánované vysluhovať sviatosť birmovania v našej farnosti. Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý dovršil vek a túto sviatosť ešte neprijal. Prihlásiť sa na prijatie sviatosti birmovania je možné vo štvrtok 23.7.2020 a v piatok 24.7.2020 po svätej omši na farskom úrade, kde dostanete podrobnejšie informácie. Pre tých, ktorí v tieto dni nemôžu prísť na zápis je ešte jeden termín, a to v utorok  28.7.2020. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné odovzdať na prvom stretnutí, ktoré bude v septembri.

Prihlášku možno stiahnuť tu: 

prípadne vo forme formulára tu: 

Aktivity pre birmovancov pre zapojenie sa do života farnosti nájdete tu: 

Základné modlitby pre birmovancov nájdete tu:

prípadne vo formáte A4 pripravenej ku tlači tu: 

 

Na základe rozhodnutia BÚ sa sviatosť birmovania bude vysluhovať v našej farnosti 16.5.2021.

Príprava pokračuje dištančnou formou. Prednášky budú postupne uverejňované na Youtube stránke našej farnosti (link je na marginálii tejto stránky). Budú tam uverejnené do nedele, aby ste, milí naši birmovanci, mali čas si ich pozorne vypočuť a podľa nich vypracovať pracovný list, ktorý je uverejnený nižšie. Pracovné listy si odložte a po uvoľnení opatrení si ich spoločne po skupinkách prekontroľujeme, či sú vypracované správne.

Aktuálny PL nájdete tu: 

 

 

Rýchle odkazy:

Sväté omše online...

 

  Audiokniha pre lektorov (mp3)

 

 

Adresa a rýchly kontakt:

Povstalecká 47, 059 71 Ľubica

tel.: +421 52 4566232

e-mail: farnostlubica@gmail.com

 

nach oben